Model based generalization analysis of common spatial pattern in brain computer interfaces

Huang G, Liu G, Meng J, Zhang D, Zhu X. Cogn Neurodyn (2010); 4(3): 217-23.